ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Абланица, Обл. Пазарджик

Екип

Елена Атанасова Халева      Елена Атанасова Халева - Директор

 

       Росица Иванова Цопанова - Главен учител, преподавател по Биология и химия

      Нели Николова Червенкова - Старш учител в начален учител

      Атидже Али Пашалиева - Старши учител в начален етап

 

 

     Анета Филипова Кандева - Старши учител в ПГ  

       Фезула Юсуфов Мандраджиев - Старши учител в ЦОУД 

 

   Зелиха Муса Матракова - учител по Математика и информатика

      Димитрия Шехинова - учител по Български език и литература, и Руски език

       Йорданка Петрова Хаджиева - учител в ЦОУД

       Силвия Албенова Бошнакова - учител по История и цивилизации, География и икономика и ФВС